Přihlásit
Návštěvník: nepřihlášen
 

Komerční, Objekty pro ubytování a stravování, pronájem, Malá Úpa, Dolní Malá Úpa

+ Vložit inzerát

 

foto
Foto 1

Dolní Malá Úpa

pohostinství

ID: BQ9-201807
Pronájem: 226.000 Kč/rok
Minimální cena nájmu
 
 
Výběrové řízení HTU/022/2018 - chata Dolní Malá Úpa
Pozemky: • stavební parcela č. 11, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dolní Malá Úpa, č. p. 75, ubyt. zař., stavba stojí na pozemku p. č.: St. 11, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, • pozemková parcela č. 3/2, dr...
Umístění v obci:okraj obce
Voda:vlastní zdroj
Plyn:ne
 
Google mapa
Výběrové řízení HTU/022/2018 - chata Dolní Malá Úpa
Pozemky:
• stavební parcela č. 11, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Dolní Malá Úpa, č. p. 75, ubyt. zař.,
stavba stojí na pozemku p. č.: St. 11,
způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,
• pozemková parcela č. 3/2, druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
• pozemková parcela č. 422/2, druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – chráněná značka geodetického bodu, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, kromě části o výměře 10 m² , na které je umístěn stožár lyžařského vleku včetně manipulační plochy kolem stožáru, • pozemková parcela č. 426, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,
zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov,
včetně všech součástí a příslušenství, zejména studny, vodovodní přípojky, čistírny odpadních vod, lapače tuků, kanalizační přípojky, opěrné zdi, terasy, trvalých porostů a včetně movitých věcí, uložených ve stavbě Dolní Malá Úpa, č. p. 75, ubyt. zař., na pozemku p.č.: St. 11 (celkem 68 položek – postele, stoly, židle, skříně, kamna, akumulační kamna, kuchyňská linka, sporáky, dřezy atd.).
Pozemek:
• stavební parcela č. 148, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž,
stavba stojí na pozemku p. č.: St. 148,
způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
Popis majetku, doba nájmu
Katastrální území Dolní Malá Úpa
Na stavební parcele č. 11 je postavena stavba rekreační chaty č. p. 75. Stáří objektu je odhadováno na cca 115 let. Chata i okolní pozemky se nacházejí ve svahu nad Eliščiným údolím místním označením Rottrovy boudy. Jižně od stavby je lyžařský vlek. Přístup je z části Horní Malá Úpa, Eliščiným údolím po asfaltové komunikaci a před Rennerovými boudami v zatáčce u křížku odbočuje nezpevněná cesta lesem a pak nezpevněná cesta po louce. Sjízdnost nezpevněných cest je pouze v letních měsících, kdy je možné nad stavbou parkovat (kapacita je celkem 5 aut). V zimních měsících byla využívána garáž v Horní Malé Úpě, přístupná z parkoviště se závorovým systémem. Dostupnost chaty v zimě pouze pěšky, rolbou nebo sněžným skútrem.
Budova má ve dvou patrech celkem 8 pokojů (k rekreaci cca 32 osob), které jsou elektricky vytápěné akumulačními kamny. Celková užitná plocha je 335,06 m², z toho obytné pokoje zaujímají 150,3 m² (56,65 m² v přízemí a 93,65 m² v podkroví), společenská místnost 28,65 m², kuchyně 23,58 m², plocha sociálního zařízení 22,87 m².
Objekt není podsklepen. V přízemí je nevytápěná vstupní veranda, společenská místnost s krbovými kamny na tuhá paliva, vybavená kuchyň s kachlovými kamny na tuhá paliva, pokoj, technické zázemí, pánské a dámské koupelny s WC a sprchovými kouty. Teplá voda do koupelen a kuchyně je zajištěna bojlery na noční ohřev. V podkroví jsou obytné pokoje, WC s umyvadlem a studenou vodou. Nad podkrovím se nachází nevytápěný půdní prostor. V zadní části chaty se nachází lyžárna – nevytápěný prostor. Půdorysný tvar chaty je obdélníkový o rozměrech cca 20 x 10 m. Zastřešení domu je sedlovou střechou se čtyřmi střešními vikýři. Střešní krytina je plechová, falcová. V roce 1991 prošel objekt rekonstrukcí. Chata má vlastní čističku odpadních vod, která je na pozemkové parcele č. 422/2. Společně s touto budovou jsou předmětem nájmu rovněž movité věci ve vlastnictví pronajímatele, které tvoří její obvyklé vybavení jako ubytovacího zařízení.
Zdrojem pitné vody pro stavbu Dolní Malá Úpa č. p. 75 je studna, která je umístěna na pozemkové parcele č. 3/2.
Na pozemkové parcele č. 422/2 je geodetický bod základního bodového pole, který je
pod zákonnou ochranou s tím, že je povinností vlastníka pozemku umožnit přístup pracovníkům Zeměměřického úřadu k provádění údržby na tomto bodu.
Na část pozemkové parcely č. 422/2 pod stožárem lyžařského vleku je uzavřena smlouva o nájmu majetku s vlastníkem lyžařského vleku s dobou nájmu do 31. 12. 2025. Část pozemkové parcely č. 422/2 o výměře 10 m² není proto předmětem tohoto výběrového řízení s aukcí.

Pozemková parcela č. 426 je jediná přístupová cesta k chatě. Je zatížena věcným břemenem cesty a stezky na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 31. 8. 2015 a dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2015, č.j. ZÚ-03093/2015-12010, uzavřených s panem Pavlem Herbstem, který je vlastníkem sousedních parcel.
Katastrální území Horní Malá Úpa
Na stavební parcele č. 148 je postavena stavba bez čp/če, garáž. Tato garáž se nachází
na parkovišti v Horní Malé Úpě. Garáž sloužila pro potřeby rekreační chaty č. p. 75 v katastrálním území Dolní Malá Úpa, neboť přístup chaty v zimě je pouze rolbou nebo sněžným skútrem. Ke garáži je možné přijet pouze po projetí čipové závory. Čipovou kartu, kterou se závora ovládá, aktivuje majitel lyžařského areálu na Pomezních boudách.
Další údaje:
Průkaz energetické náročnosti stavby č. p. 75 stojící na stavební parcele č. 11 v katastrálním území Dolní Malá Úpa dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou tohoto Oznámení. Z hlediska vlivu provozu budovy na životní prostředí je budova zařazena do kategorie F (velmi nehospodárná).
Předmětný majetek se nabízí do nájmu po dobu 8 let. Nájem bude sjednán od prvního dne následujícího měsíce po uzavření smlouvy o nájmu majetku. Smlouva o nájmu majetku nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dohody.
Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:
„Výběrové řízení s aukcí č. HTU/022/2018 na nájem majetku - NEOTEVÍRAT ! “
Obálka s nabídkou musí být Úřadu doručena od středy 5. 9. 2018 do pondělí 24. 9. 2018, do 9:00 hod. včetně (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou Úřadu na adrese:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Trutnov
Horská 5 541 18 Trutnov
Podmínkou účasti ve VŘ je složení částky na úhradu části ročního nájemného, kterou účastník VŘ složil na účet pronajímatele (dále jen „kauce“), ve výši 22.600 Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou,
a to na účet č. 6015-7126511/0710, variabilní symbol 512180022. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své IČO. Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny Úřadu.
Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději ve lhůtě pro podání obálek s nabídkami.
V případě opožděného připsání kauce na účet Úřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet pronajímatele a uvedení variabilního a specifického symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdržení připsání kauce na účet Úřadu jde k tíži účastníka VŘ.
vloženo 11.7.2018, aktualizace 5.9.2018
Umístění v obci:okraj obce
Voda:vlastní zdroj
Plyn:ne
Elektroinstalace:220/380 V
Kanalizace:vlastní čistička
Topení:lokální tuhá paliva
Sklep:ne
Garáž:ano
Stav objektu:dobrý
Balkon, terasa:terasa
 

foto1
 
foto2
 
foto3
 
foto4
 
foto5
 
foto6
 Moment prosím, načítám...
(vzdálenosti jsou přibližné, měřené vzdušnou čarou)
Lokalita
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Trutnov
Obec: Malá Úpa
Část obce: Dolní Malá Úpa
Statistické údaje obce Malá Úpa
Výměra: 2.666 ha
Počet obyvatel: 150
V produkt. věku: 110
Průměrný věk: 36 let
Nezaměstnanost: 3%
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ne
Pošta: ano
Zdravotnické zař.: ne
Policie: ne
zdroj: ČSÚ
Souřadnice GPS: 50° 43' 45.84" N; 15° 48' 38.87" E
Dotaz
Zasláním dotazu souhlasím se zpracováním osobních údajů, s jehož úpravou jsem se seznámil(a).
 

Makléř

ÚZSVM, Horská 5, 541 18 Trutnov
tel.:
499 829 953
fax: 499 829 970

Realitní kancelář
ÚZSVM
tel.: 
495 853 332
ÚZSVM
Horova 180
Hradec Králové
502 06
 
 

Dotaz prodejci

Chcete si domluvit prohlídku této nemovitosti nebo zjistit další podrobnosti?
Neváhejte oslovit prodejce.


Nahlášení nesrovnalostí u nabídky

Zde můžete nahlásit jakoukoli nesrovnalost u této nabídky.
Děkujeme, že nám pomáháte zkvalitňovat obsah katalogu.
(email nebo telefon)


Poslat známému

Chcete se o nabídce poradit s přáteli? Hledá někdo z Vašich blízkých
podobnou nemovitost? Pošlete jim e-mail s touto nabídkou.