Přihlásit
Návštěvník: nepřihlášen
 

Ostatní, Zvláštní nemovitosti, prodej, Stěžery, Charbuzice

+ Vložit inzerát

 

foto

Stěžery - Charbuzice

zvláštní nemovitost

ID: BQ9-AV1_19 (AV - 1/2019)
Prodej: 25.000.000 Kč
Kauce: 1.000.000,- Kč.
 
 
K.ú. Stěžírky: Areál bývalého vysílacího střediska Charbuzice
Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách ÚZSVM v sekci nabídka majetku (PODMÍNKY ÚČASTI v AUKCI). Zahájení aukce: 1.10.2019,11:00 h. Ukončení aukce: 3.10.2019,11.00 hodin. Kontakt: Petra Skořepová, tel. 495853489. Předměte...
 
K.ú. Stěžírky: Areál bývalého vysílacího střediska Charbuzice
Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách ÚZSVM v sekci nabídka majetku (PODMÍNKY ÚČASTI v AUKCI).
Zahájení aukce: 1.10.2019,11:00 h. Ukončení aukce: 3.10.2019,11.00 hodin. Kontakt: Petra Skořepová, tel. 495853489.
Předmětem elektronické aukce jsou pozemky: st.p.č. 70 o výměře 104 m², zast. plocha a nádvoří, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, st.p.č. 71 o výměře 489 m², zast. plocha a nádvoří, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, součástí je stavba v části obce Charbuzice č.p. 11, jiná stavba, st.p.č. 197 o výměře 37 m², zast. plocha a nádvoří, způsob ochrany pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, st.p.č. 198 o výměře 1166 m², zast. plocha a nádvoří, způsob ochrany pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, st.p.č. 199 o výměře 370 m², zast. plocha a nádvoří, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a dále pozemky p.p.č.: 256/2, 256/3, 287, 291/2, 293/1, 293/2, 294/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. Stěžírky, obec Stěžery, okres Hradec Králové,
včetně všech dalších součástí a příslušenství, zejména: vodovodních rozvodů v areálu, kanalizační přípojky z budovy na pozemku st.p.č. 199 k budově na pozemku st.p.č. 198, elektrorozvodů NN v areálu, osvětlení komunikací a zpevněných ploch v areálu, osvětlení ostrahového pásma, oplocení areálu z drátěného pletiva, oplocení areálu z dřevěných latí, plotových vrátek, plotových vrat, kanalizační přípojky z budovy na pozemku st.p.č. 71, vrat a plotu na pozemku st.p.č. 70, prahu mezi sloupky plotu na pozemku st.p.č. 70, rampy na pozemku st.p.č. 198,
kotců pro psy na pozemku st.p.č. 199, zpevněných ploch u kotců pro psy na pozemku st.p.č. 199, plotu u kotců pro psy na pozemku st.p.č. 199 (zděný z plotových tvárnic), plotu u kotců pro psy na pozemku st.p.č. 199 (plot zděný), vrátek v plotě u kotců pro psy na pozemku st.p.č. 199, kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 256/2 z budovy na pozemku st.p.č. 199 do žumpy, oplocení na pozemku p.p.č. 256/2, trvalých porostů na pozemku p.p.č. 256/2,
žumpy na pozemku p.p.č. 256/3 (pro budovu na pozemku st.p.č. 199),
hospodářského objektu na pozemku p.p.č. 256/3, zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 256/3, trvalých porostů na pozemku p.p.č. 287,
žumpy na pozemku p.p.č. 291/2 (pro budovu na pozemku st.p.č. 198),
kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 291/2 z budovy na pozemku st.p.č. 198 do žumpy, vedlejší stavby na pozemku p.p.č. 291/2,
zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 291/2, trvalých porostů na pozemku p.p.č. 291/2, zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 293/1,
trvalých porostů na pozemku p.p.č. 293/1, zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 293/2, plotových vrat na pozemku p.p.č. 293/2,
plotu na pozemku p.p.č. 293/2, kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 294/1 z budovy na pozemku st.p.č. 198 do příkopu, úpravy otevřeného příkopu na pozemku p.p.č. 294/1, stožáru ocelové konstrukce na pozemku p.p.č. 294/1, trvalých porostů na pozemku p.p.č. 294/1-ovocné dřeviny, trvalých porostů na pozemku p.p.č. 294/1-lesní porosty.
Jedná se o oplocený areál bývalého vysílacího střediska Charbuzice, který se nachází asi 8 km západně od centra Hradce Králové, v obci Stěžery, místní části Charbuzice. Areál je přístupný po zpevněné komunikaci. Do Hradce Králové je spojení městskou autobusovou dopravou – zastávka MHD: Charbuzice II. pásmo. Sjezd z dálnice D 11 je možný na exitu 90 – Kukleny.
Areál byl kolaudován Hlavním stavebním úřadem Federálního ministerstva vnitra v roce 1987. V současné době se areál neprovozuje. Areál je napojen na elektrorozvodnou síť pomocí vedení vysokého napětí do vlastní trafostanice, v areálu jsou vlastní elektrorozvody NN, areál nemá plynovou přípojku, není napojen na veřejný vodovod (byl zásoben vodou z vrtané studny nacházející se v sousedním areálu na pozemku p.p.č. 295/1).
Areál bývalého vysílacího střediska tvoří pozemky se stožárem a budovami - vlastní provozní budovou vysílacího telekomunikačního střediska s garážemi a s rampou (stavba bez čp/če stojí na pozemku st.p.č. 198), budovou strážnice s kotci pro psy (stavba bez čp/če stojí na pozemku st.p.č. 199), budovou trafostanice s bývalou vrátnicí (stavba č.p. 11 stojí na pozemku st.p.č. 71) a budovou bývalého náhradního zdroje (stavba bez čp/če stojí na pozemku st.p.č. 197). Stavba hospodářského objektu na pozemku p.p.č. 256/3 a vedlejší stavba (plechový sklad) na pozemku p.p.č. 291/2 nejsou zapsány v údajích katastru nemovitostí. Pozemky jsou oploceny, kromě pozemku p.p.č. 287 a převážně i pozemku p.p.č. 293/1, které těsně přiléhají z vnější strany k jihovýchodní straně oplocení areálu. Pozemek st.p.č. 70 je samostatně oplocen a leží před vstupní bránou do areálu. Na tomto pozemku se nenachází nadzemní budova (jak je uvedeno v KN), ale pravděpodobně septik pro budovu č.p. 11. Pozemky st.p.č. 70, st.p.č. 71, p.p.č. 291/2 a p.p.č. 293/1 jsou zasaženy ochranným pásmem vedení vysokého napětí (nadzemní vedení VN do 35 kV je přivedeno do budovy trafostanice na pozemku st.p.č. 71). Pozemky st.p.č. 199, p.p.č. 256/2, p.p.č. 256/3 a p.p.č. 294/1 jsou zasaženy ochranným pásmem lesa.
K budově na st.p.č. 71 je dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 702389/19 přiveden metalický a optický kabel sítě elektronických komunikací. Dle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-49 661/​2018-613 ze dne 6.9.2018 nejsou nad předmětným územím v současné době využívány rádiové kmitočty provozovateli pevných radiových směrových spojů. ČTÚ prověřoval pevné radiové spoje do výšky 20 m nad zemí. Dle územně analytických podkladů jsou nad předmětným územím provozovány radioreléové spoje operátorů-tyto spoje budou pravděpodobně více jak 20 m nad zemí.
Na základě žádosti Národního památkového ústavu ze dne 3.7.2017 byla v katastru nemovitostí na předmětu aukce vyznačena dne 12.7.2017 památková zóna Území bojiště bitvy u Hradce Králové. Krajinná památková zóna byla vyhlášena Vyhláškou MK č. 208/1996 Sb. s platností od 31.12.1996. Konkrétní zásahy v této lokalitě budou posuzovány pouze v rámci správního řízení vedeného správním orgánem na úseku státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Předmětný majetek se nalézá na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) povinnosti dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
V oploceném areálu se nachází také pozemky p.p.č. 294/​2 a 294/​3 zapsané na LV 443 pro k. ú. Stěžírky. V příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k těmto pozemkům. Převod tohoto majetku bude realizován samostatně a tyto podíly nejsou součástí předmětu aukce.
Celková výměra pozemků v aukci je 85.868 m², z toho zastavěná plocha činí 2.166 m².
Průkazy energetické náročnosti budov na pozemku st.p.č. 198, na pozemku st.p.č. 71 a na pozemku st.p.č. 199, vydané dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou k nahlédnutí u kontaktní osoby.
Vlastníkem výše uvedeného majetku je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 697 97 111.
Nejnižší podání činí 25 000 000,​00 Kč. Příhoz je stanoven na částku minimálně 300 000,00 Kč.
vloženo 9.8.2019
 

foto1
 
foto2
 
foto3
 
foto4
 
foto5
 
foto6
 
foto7
 
foto8
 
foto9
 
foto10
 
foto11
 Moment prosím, načítám...
(vzdálenosti jsou přibližné, měřené vzdušnou čarou)
Lokalita
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Stěžery
Část obce: Charbuzice
Statistické údaje obce Stěžery
Výměra: 1.282 ha
Počet obyvatel: 1.800
V produkt. věku: 1.300
Průměrný věk: 38 let
Nezaměstnanost: 6%
Vodovod: ano
Kanalizace: ne
Plynofikace: ano
Pošta: ano
Zdravotnické zař.: ano
Policie: ne
zdroj: ČSÚ
Souřadnice GPS: 50° 13' 59.44" N; 15° 44' 40.11" E
Nadmořská výška: 299 m n. m.
Dotaz
Zasláním dotazu souhlasím se zpracováním osobních údajů, s jehož úpravou jsem se seznámil(a).
 

Realitní kancelář
ÚZSVM
tel.: 
495 853 332
ÚZSVM
Horova 180
Hradec Králové
502 06
 
 

Dotaz prodejci

Chcete si domluvit prohlídku této nemovitosti nebo zjistit další podrobnosti?
Neváhejte oslovit prodejce.


Nahlášení nesrovnalostí u nabídky

Zde můžete nahlásit jakoukoli nesrovnalost u této nabídky.
Děkujeme, že nám pomáháte zkvalitňovat obsah katalogu.
(email nebo telefon)


Poslat známému

Chcete se o nabídce poradit s přáteli? Hledá někdo z Vašich blízkých
podobnou nemovitost? Pošlete jim e-mail s touto nabídkou.